Algemene voorwaarden & aanvullende leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

In aanmerking nemende dat:

1. Al het gehuurde blijft eigendom van FEZ Verhuur.
2. Uitlenen en/of verhuren aan derden is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

Luiden de bepalingen van de algemene voorwaarden als volgt:

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

1. Huurder: de wederpartij van FEZ verhuur.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen huurder en FEZ verhuur.
3. Goederen: alle door FEZ verhuur verhuurde goederen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FEZ Verhuur gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door FEZ Verhuur verrichte handelingen.
2. Door goedkeuring van een overeenkomst met FEZ Verhuur verklaart huurder dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van FEZ Verhuur en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Offertes

1. Opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. 
2. Een offerte heeft een geldigheid van veertien dagen, waarna deze komt te vervallen.

Artikel 4. Termijn

1. De huurtermijn bedraagt minimaal 1 dag, tenzij anders overeengekomen. In de meeste gevallen zullen goederen dezelfde ochtend worden gehaald c.q. geleverd en ‘s avonds worden geretourneerd c.q. afgehaald.
2. Eerder retourneren geeft geen recht op terugbetaling van het huurbedrag.  Meerdere huurdagen zijn mogelijk indien aangegeven en in overleg met FEZ Verhuur.

Artikel 5. Prijzen

1. Alle vermelde prijzen zijn voor de huurperiode van één dag. Het huren van meerdere dagen is mogelijk tegen meerprijs.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21%  BTW, tenzij anders vermeld. 

Artikel 6. Transportkosten

Eventuele reiskosten (kilometerheffing) zijn in de totaalprijs niet opgenomen, tenzij anders vermeld.

Deze zogeheten bezorgkosten worden altijd vooraf door FEZ Verhuur bekend gemaakt en zijn eveneens terug te vinden op de website, onder het kopje bezorgkosten

Artikel 7. Aanbetaling

In alle gevallen wordt een aanbetaling gehanteerd. Deze aanbetaling zal vooraf door FEZ Verhuur worden vastgesteld en dient vooraf te worden voldaan, binnen een door FEZ Verhuur vastgestelde betalingstermijn. De huurder ontvangt hiervoor een zogeheten aanbetalingsfactuur. De aanbetaling zal na afloop verrekend worden met het totaalbedrag dat huurder verschuldigd is.
In geval van niet of te laat betaling is huurder van rechtswege in verzuim en is FEZ Verhuur gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling gebeurt vooraf per facturatie of ter plaatse bij levering, tenzij anders overeengekomen. 
2. Betaling bij levering geschiedt d.m.v. pin of contant geld.
3. In uitzonderlijke gevallen, en uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van FEZ Verhuur, vindt facturatie achteraf plaats. De betalingstermijn geldt in dit geval zoals overeengekomen en/of zoals genoteerd op de factuur.
4. In geval van niet betaling na de verstreken betalingstermijn, is de huurder van rechtswege in verzuim en wordt er een rentepercentage berekend bovenop het openstaande factuurbedrag. Dit rentepercentage bedraagt 1 % per maand. Bij niet tijdige betaling is de huurder eveneens zonder ingebrekestelling of te zijn aangemaand de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10 % van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.

Artikel 9. Verplichtingen huurder

1. Bij ontvangst van de huurmaterialen wordt door huurder gecontroleerd of alles aanwezig is c.q. in goede staat in afgeleverd. Huurder tekent hiervoor het zogeheten ontvangstbewijs. In geval van eventueel tekort en/of gebrek wordt uiterlijk binnen twee uur na ontvangst telefonisch contact opgenomen met FEZ Verhuur. Na deze verstreken termijn gaat huurder automatisch akkoord met de levering.
2. Huurder is verplicht maatregelen te treffen om schade aan artikelen te voorkomen, zowel weersomstandigheden (regen, sneeuw, hagel, storm etc.) alsook vandalisme en diefstal.
3. ‘s Nachts wordt het gehuurde beschut weggezet en worden springkussens e.d. leeggelopen.
4. Het gehuurde dient compleet, schoon en droog te worden klaargezet (indien opgehaald door FEZ Verhuur) vóór de afgesproken ophaaltijd, tenzij anders overeengekomen.
5. Niet nagekomen verplichtingen worden door huurder vergoed.
6. Voor specifieke voorwaarden m.b.t. gebruik van de springkussens; zie aanvullende leveringsvoorwaarden (onderaan pagina).

Artikel 10. Annulering door huurder

1. Annulering door huurder dient schriftelijk of telefonisch te gebeuren.
2. Indien huurder een annulering maakt nadat de aanbetaling is voldaan, dan wordt de aanbetaling in uitzonderlijke gevallen teruggestort.
3. Het verplaatsen van een reservering is slechts mogelijk in overleg met FEZ Verhuur en op basis van beschikbaarheid.
4. Vanaf 24 uur tot de gereserveerde bezorgdatum biedt het annuleren in geen enkel geval recht tot terugbetaling van de aanbetaling.

Artikel 11. Overmacht

1. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die de uitvoering van overeenkomst verhinderen, die FEZ verhuur niet zijn toe te rekenen. Hieronder wordt sowieso verstaan: extreem weer (windkracht vijf of meer), transport- en/of verkeersproblemen en niet nagekomen afspraken door vorige huurder(s).
2. In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot (schade)vergoeding.3. Reeds door huurder betaalde bedragen worden in geval van niet-levering in zijn geheel geretourneerd door FEZ Verhuur.

Artikel 12. Verzekeringen

Gehuurde materialen zijn tijdens de huur niet verzekerd. Huurder dient dan ook zelf zorg te dragen. Zie ook artikel 14.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Te allen tijde is het gebruik van alle gehuurde goederen voor eigen risico van de huurder. FEZ Verhuur is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en/of persoonlijke ongevallen.
2. Huurder is verplicht om alle verstrekte schriftelijke en mondelinge instructies m.b.t. gebruik, installatie en veiligheid door te nemen en te handhaven.

Artikel 14. Schade

Beschadigde of vermiste goederen worden in rekening gebracht tegen de vervangingswaarde. 

Artikel 15. Cadeaubonnen

1. De cadeaubonnen die worden aangeboden door FEZ Verhuur, kunnen uitsluitend worden besteed aan de huur van één van de springkussens.
2. Niet geldig in combinatie met kortingen en acties. 
3. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
4. Op cadeaubonnen wordt geen geld teruggegeven.
5. Cadeaubonnen zijn geldig voor de duur van één jaar, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Aanvullende leveringsvoorwaarden 

Afhalen door huurder

1. Goederen worden door huurder opgehaald, op de locatie van FEZ Verhuur op een van tevoren afgesproken tijdstip. 
2. Betaling, indien nog niet voldaan per factuur, geschiedt contant of per pin bij afhalen.
3. Bij afhalen worden contactgegevens van huurder genoteerd en ondertekend.
4. FEZ Verhuur is gerechtigd om een geldig legitimatiebewijs te vragen van huurder.
5. In geval van afhalen worden de goederen ook door huurder zelf geretourneerd. De goederen worden compleet, schoon en droog retour gebracht. In geval van verzuim worden extra kosten doorberekend.
6. Huurder draagt zorg voor een veilig en verantwoord transport van de goederen. Het zelf vervoeren van onze goederen dient door minimaal twee personen te gebeuren.

Bezorgen door FEZ Verhuur

1. Indien afgesproken worden de goederen door FEZ Verhuur bezorgd aan huurder, op een afgesproken locatie, datum en tijdstip.
2. In geval van bezorging worden de goederen op een afgesproken tijdstip opgehaald door FEZ Verhuur.
3. In geval van levering draagt de huurder zorg voor voldoende vrije plaats en een toegankelijke locatie om te lossen.
4. Er dient  voldoende ruimte en doorgang te zijn om goederen te transporteren naar het installatiepunt. Per springkussen (zie productomschrijvingen) staat aangegeven hoeveel ruimte wij nodig hebben om het op het installatiepunt te krijgen.
5. FEZ Verhuur is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel ontstane schade, als gevolg van transport door  (tuin)poorten, garages, deurposten en langs muren, hekwerk en andere omheiningen. Dit geldt ook voor transport door woningen. Huurder verklaart het risico van eventuele schade aan interieur en exterieur te aanvaarden, ondanks voorzichtigheid van FEZ Verhuur.

Opbouwen c.q. installatie en afbreken 

1. In geval van afhalen door huurder, installeert c.q. bouw huurder zelf op. De huurder verplicht zich hierbij – als gevolg van de vernieuwde WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen – juli 2021) – een foto/video te versturen aan FEZ Verhuur van het resultaat. Dit met het oog op een veilig gebruik. FEZ Verhuur kan hierbij zo nodig aansturen en adviseren, alvorens het springkussen in gebruik wordt genomen. Communicatie met beeldmateriaal gebeurt in dit geval via WhatsApp, op het mobiele nummer van FEZ Verhuur.
2. In geval van levering door FEZ Verhuur worden de springkussens kosteloos opgebouwd en geïnstalleerd. Huurder hoeft hiervoor niet te helpen.
FEZ Verhuur dient op de hoogte te worden gebracht van de precieze opzetlocatie en het te gebruiken stroompunt.

Gebruik van springkussens

1. Huurder houdt zich te allen tijde aan de bijgeleverde instructies en veiligheidsregels, zoals meegeleverd met het springkussen.
2. Bij gebruik is er continu een aangewezen volwassen toezichthouder (als zodanig herkenbaar) aanwezig. Deze toezichthouder is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van het springkussen en is bekend met de door FEZ Verhuur meegeleverde regels en instructies. De leeftijd van de kinderen, alsook het aantal kinderen per keer wordt hierbij goed in de gaten gehouden.
3. Springkussens worden te allen tijde en ongeacht de weersomstandigheden verankerd. Ook dienen de meegeleverde valmatten altijd worden gebruikt.
4. In geval van harde wind/storm is het verboden het springkussen te betreden.
5. Het is verboden het springkussen met schoenen te betreden.
6. Het is verboden het springkussen met etenswaren te betreden.
7. Bij het opzetten van het springkussen worden (scherpe) omgevingsfactoren vermeden.
8. Gebruik van de springkussens en andere attracties is geheel voor eigen risico van de huurder. 
9. Oprollen en opvouwen van het springkussen gebeurt wanneer deze geheel is leeggelopen, schoon en droog is.
10. Gebruik van confetti, inkt, verf, lijm etc. is ten strengste verboden op de springkussens.
11. In geval van regen wordt het springkussen NIET uitgezet. Dit ter voorkoming dat het regenwater naar de binnenste gedeeltes loopt, wat schade tot gevolg kan hebben. 
Uitzondering: wanneer het hard waait/stormt wordt het springkussen leeg gelaten en dubbel gevouwen, waarbij de blower op een beschutte plek wordt gezet. Bij opklaring wordt verzocht het springkussen weer aan te zetten om schade te voorkomen.

WhatsApp chat