Algemene voorwaarden

In aanmerking nemende dat:

1.Al het gehuurde blijft eigendom van FEZ Verhuur.
2. Uitlenen en/of verhuren aan derden is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

Luiden de bepalingen van de algemene voorwaarden als volgt:

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

1. Huurder: de wederpartij van FEZ verhuur.
2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen huurder en FEZ verhuur.
3. Goederen: alle door FEZ verhuur verhuurde goederen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FEZ Verhuur gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door FEZ Verhuur verrichte handelingen.
2. Door goedkeuring van een overeenkomst met FEZ Verhuur verklaart huurder dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van FEZ Verhuur en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Offertes

Opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 4. Termijn

1.De huurtermijn bedraagt minimaal 1 dag, tenzij anders overeengekomen. In de meeste gevallen zullen goederen dezelfde ochtend worden gehaald c.q. geleverd en ‘s avonds worden geretourneerd c.q. afgehaald.
2. Eerder retourneren geeft geen recht op terugbetaling van het huurbedrag.  Meerdere huurdagen zijn mogelijk indien aangegeven en in overleg met FEZ Verhuur.

Artikel 5. Levering en bezorging 

1. FEZ Verhuur is gerechtigd om een geldig legitimatiebewijs te vragen van huurder.
2. Goederen worden door huurder opgehaald, op de locatie van FEZ Verhuur op een van tevoren afgesproken tijdstip.
3. Indien gewenst worden de goederen door FEZ Verhuur bezorgd aan huurder, op een afgesproken locatie, datum en tijdstip.
4. Na afloop worden de goederen geretourneerd op de locatie van FEZ Verhuur.
5. In geval van bezorging worden de goederen op een afgesproken tijdstip bezorgd en opgehaald door FEZ Verhuur.
6. In geval van bezorging is het de huurder bekend dat hieraan (eventueel) kosten zijn verbonden, de zogeheten bezorgkosten. Huurder verklaart kennis te hebben van de hoogte van deze kosten en gaat hiermee akkoord.

Artikel 6. Prijzen

1. Alle vermelde prijzen zijn voor de huurperiode van één dag. Het huren van meerdere dagen is mogelijk tegen meerprijs.
2. Alle genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Er wordt dus géén BTW gerekend aan de klant.

Artikel 7. Transportkosten

Eventuele reiskosten (kilometer heffing) zijn in de totaalprijs niet opgenomen, tenzij anders vermeld.

Deze zogeheten bezorgkosten worden altijd vooraf door FEZ Verhuur bekend gemaakt en zijn eveneens terug te vinden op de website, onder het kopje bezorgkosten. Zie ook Artikel 5.7.

Artikel 8. Aanbetaling

In alle gevallen wordt een aanbetaling gehanteerd. Deze aanbetaling zal vooraf door FEZ Verhuur worden vastgesteld en dient vooraf te worden voldaan, binnen een door FEZ Verhuur vastgestelde betalingstermijn. De aanbetaling zal na afloop verrekend worden met het totaalbedrag dat huurder verschuldigd is.
In geval van niet of te laat betaling is huurder van rechtswege in verzuim en is FEZ Verhuur gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling gebeurt ter plaatse bij levering, tenzij anders overeengekomen. 
2. Betaling geschiedt d.m.v. pin of contant geld, tenzij anders overeengekomen.
3. In uitzonderlijke gevallen, en uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van FEZ Verhuur, vindt facturatie achteraf plaats. De betalingstermijn geldt in dit geval zoals overeengekomen en/of zoals genoteerd op de factuur.
4. In geval van niet betaling na de verstreken betalingstermijn, is de huurder van rechtswege in verzuim en wordt er een rentepercentage berekend bovenop het openstaande factuurbedrag. Dit rentepercentage bedraagt 1 % per maand. Bij niet tijdige betaling is de huurder eveneens zonder ingebrekestelling of te zijn aangemaand de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10 % van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.

Artikel 10. Verplichtingen huurder

1.Bij ontvangst van de huurmaterialen wordt door huurder gecontroleerd of alles aanwezig is c.q. in goede staat in afgeleverd. Huurder tekent hiervoor het zogeheten ontvangstbewijs. In geval van eventueel tekort en/of gebrek wordt uiterlijk binnen twee uur na ontvangst telefonisch contact opgenomen met FEZ Verhuur. Na deze verstreken termijn gaat huurder automatisch akkoord met de levering.
2. Huurder is verplicht maatregelen te treffen om schade aan artikelen te voorkomen, zowel weersomstandigheden (regen, sneeuw, hagel, storm etc.) alsook vandalisme en diefstal.
3. ‘s Nachts wordt het gehuurde beschut weggezet en worden springkussens e.d. leeggelopen.
4. Het is de huurder niet toegestaan andere voorwerpen op/aan het artikel aan te brengen, te beschrijven of te beplakken i.v.m. beschadigingen en verkleuringen.
5. Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes ingepakt te worden klaargezet (indien opgehaald door FEZ Verhuur) vóór de afgesproken ophaaltijd, tenzij anders overeengekomen.
6. Niet nagekomen verplichtingen worden door huurder vergoed aan de hand van artikel 13.

Artikel 11. Annulering

1. Annulering door huurder dient schriftelijk of telefonisch te gebeuren.
2. Indien huurder een annulering maakt nadat de aanbetaling is voldaan, dan wordt de aanbetaling in uitzonderlijke gevallen teruggestort.
3. Het verplaatsen van een reservering is slechts mogelijk in overleg met FEZ Verhuur en op basis van beschikbaarheid.
4. Vanaf 24 uur tot de gereserveerde bezorgdatum biedt het annuleren in geen enkel geval recht tot terugbetaling van de aanbetaling.
5. Annulering door FEZ Verhuur. In geval van extreem slecht weer is FEZ Verhuur gerechtigd de overeenkomst te annuleren i.v.m. schade aan artikelen. Reeds door huurder betaalde bedragen worden uiteraard weer geheel geretourneerd door FEZ Verhuur.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Te allen tijde is het gebruik van alle gehuurde goederen voor eigen risico van de huurder. FEZ Verhuur is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en/of persoonlijke ongevallen.

Artikel 13. Schade

Beschadigde of vermiste goederen worden in rekening gebracht tegen de vervangingswaarde. 

Artikel 14. Cadeaubonnen

1. De cadeaubonnen die worden aangeboden door FEZ Verhuur, kunnen uitsluitend worden besteed aan de huur van één van de springkussens.
2. Niet geldig in combinatie met kortingen en acties. 
3. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
4. Op cadeaubonnen wordt geen geld teruggegeven.
5. Cadeaubonnen zijn geldig voor de duur van één jaar, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Aanvullende voorwaarden m.b.t. specifieke goederen:

Springkussens

1.Huurder houdt zich aan bijgeleverde instructies en veiligheidsregels zoals meegeleverd met het springkussen.
2. Bij gebruik is er te allen tijde een aangewezen volwassen toezichthouder (als zodanig herkenbaar) aanwezig. Deze toezichthouder is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van het springkussen en is bekend met de door FEZ Verhuur meegeleverde regels en instructies.
3. Springkussens worden te allen tijde en ongeacht de weersomstandigheden verankerd.
4. In geval van harde wind/storm is het verboden het springkussen te betreden.
5. Het is verboden het springkussen met schoenen te betreden.
6. Het is verboden het springkussen met etenswaren te betreden.
7. Bij het opzetten van het springkussen worden (scherpe) omgevingsfactoren vermeden.
8. Gebruik van de springkussens en andere attracties is geheel voor eigen risico van de huurder. Zie ook artikel 12. Aansprakelijkheid.
9. Oprollen en opvouwen van het springkussen gebeurt wanneer deze geheel is leeggelopen, schoon en droog is.
10. Gebruik van confetti, inkt, verf, lijm etc. is ten strengste verboden op de springkussens.
11. In geval van regen wordt het springkussen NIET uitgezet. Dit ter voorkoming dat het regenwater naar de binnenste gedeeltes loopt, wat schade tot gevolg kan hebben. 
Uitzondering: wanneer het hard waait/stormt wordt het springkussen leeg gelaten en dubbel gevouwen, waarbij de blower op een beschutte plek wordt gezet. Bij opklaring wordt verzocht het springkussen weer aan te zetten om schade te voorkomen.

WhatsApp chat