Algemene voorwaarden

I. Algemene voorwaarden

De geldende algemene voorwaarden van FEZ Verhuur.
Met het plaatsen van een reservering ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor onze aanvullende leveringsvoorwaarden. Deze vind je onderaan deze pagina.

In aanmerking nemende dat:

1. Al het gehuurde blijft eigendom van FEZ Verhuur.
2. Uitlenen en/of verhuren aan derden is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

Luiden de bepalingen van de algemene voorwaarden als volgt:

Algemene voorwaarden – artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende termen: 

1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen huurder en FEZ verhuur. Deze ontstaat nadat een reservering is gedaan.
2. Goederen: alle door FEZ verhuur verhuurde goederen.

Algemene voorwaarden – artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FEZ Verhuur gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en handelingen.
2. Door goedkeuring van een overeenkomst met FEZ Verhuur verklaar je dat je de algemene voorwaarden van FEZ Verhuur gelezen hebt en dat je hiermee akkoord gaat.

Algemene voorwaarden – artikel 3. Offertes

1. Opgestelde offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. 
2. Een offerte heeft een geldigheid van veertien dagen. Hierna komt deze automatisch te vervallen.

Algemene voorwaarden – artikel 4. Termijn

1. De huurtermijn bedraagt minimaal 1 dag, tenzij anders overeengekomen. 
2. Eerder retourneren geeft geen recht op terugbetaling van het huurbedrag.  Meerdere huurdagen zijn mogelijk. Dit is slechts mogelijk  indien tijdig aangegeven en alleen in overleg met FEZ Verhuur.

Algemene voorwaarden – artikel 5. Prijzen

1. Alle vermelde prijzen zijn voor de huurperiode van één dag. Het huren van meerdere dagen is mogelijk tegen meerprijs.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21%  BTW, tenzij anders vermeld. 

Algemene voorwaarden – artikel 6. Transportkosten

Eventuele reiskosten/transportkosten zijn in de totaalprijs niet opgenomen, tenzij anders vermeld.
Deze zogeheten bezorgkosten maakt FEZ Verhuur op voorhand bekend. De bezorgkosten vind je ten slotte terug op de website, onder het kopje bezorgkosten

Algemene voorwaarden – artikel 7. Aanbetaling

In alle gevallen hanteren wij een aanbetaling. Deze aanbetaling wordt vooraf door FEZ Verhuur vastgesteld en kenbaar gemaakt. Deze dien je vooraf te voldoen, binnen een door FEZ Verhuur vastgestelde betalingstermijn. Hiervoor ontvang je een aanbetalingsfactuur per mail. De aanbetaling zal na afloop verrekend worden met het totaalbedrag.

In het geval we de aanbetaling niet of te laat ontvangen, ben je van rechtswege in verzuim. Wij hebben in dat geval het recht de overeenkomst te annuleren.

Algemene voorwaarden – artikel 8. Betaling

1. Betaling gebeurt vooraf per factuur of ter plaatse bij levering, tenzij anders overeengekomen. 
2. Betaling bij levering geschiedt d.m.v. pin of contant geld.
3. In uitzonderlijke gevallen, en uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van FEZ Verhuur, vindt facturatie achteraf plaats. De betalingstermijn geldt in dit geval zoals overeengekomen en/of zoals genoteerd op de factuur.
4. In het geval we de betaling niet of te laat ontvangen, ben je van rechtswege in verzuim.
In dat geval rekenen we een rentepercentage bovenop het openstaande factuurbedrag. Dit rentepercentage bedraagt 1 % per maand. Daarbij ben je buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen minimaal 10 % van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.

Algemene voorwaarden – artikel 9. Verplichtingen huurder

1. Bij ontvangst van de huurmaterialen controleer je of alles aanwezig is en/of het in goede staat is afgeleverd. Hiervoor teken je het zogeheten ontvangstbewijs. Hiermee ga je automatisch akkoord met de levering.
2. Als huurder ben je verplicht om maatregelen te treffen, om schade aan goederen te voorkomen. Dit geldt zowel voor  weersomstandigheden (regen, sneeuw, hagel, storm etc.) alsook vandalisme en diefstal.
3. ‘s Nachts wordt het gehuurde beschut weggezet en worden springkussens e.d. leeggelopen.
4. In geval van meerdaagse huur wordt het meegeleverde afdekzeil te allen tijde over het leeggelaten springkussen gelegd, zodat het springkussen niet onnodig nat wordt. 
5. De goederen worden compleet, schoon en droog klaargezet (indien opgehaald door FEZ Verhuur) vóór de afgesproken ophaaltijd.
6. Niet nagekomen verplichtingen vergoeden wij aan de huurder.
7. Ten slotte, voor specifieke voorwaarden m.b.t. gebruik van de springkussens; zie aanvullende leveringsvoorwaarden (onderaan pagina).

Algemene voorwaarden – artikel 10. Annulering door huurder

1. Annulering door huurder dient schriftelijk of telefonisch te gebeuren.
2. Indien huurder een annulering maakt nadat de aanbetaling is voldaan, dan wordt de aanbetaling in uitzonderlijke gevallen teruggestort.
3. Het verplaatsen van een reservering is slechts mogelijk in overleg met FEZ Verhuur. En uiteraard op basis van beschikbaarheid.
4. Vanaf 24 uur tot de gereserveerde bezorgdatum biedt het annuleren in geen enkel geval recht tot terugbetaling van de aanbetaling.

Algemene voorwaarden – artikel 11. Overmacht

1. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die de uitvoering van overeenkomst verhinderen, die FEZ verhuur niet zijn toe te rekenen. Hieronder verstaan wij sowieso: extreem weer (windkracht vijf of meer), transport- en/of verkeersproblemen en niet nagekomen afspraken door vorige huurder(s).
2. In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot (schade)vergoeding.
3. Reeds door huurder betaalde bedragen worden in geval van niet-levering in zijn geheel geretourneerd door FEZ Verhuur.

Algemene voorwaarden – artikel 12. Verzekeringen

Gehuurde materialen zijn tijdens de huur niet verzekerd. Hiervoor dien je als huurder dan ook zelf zorg te dragen. Zie ook artikel 14.

Algemene voorwaarden – artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Het gebruik van alle gehuurde goederen is te allen tijde voor eigen risico van de huurder. Dit geldt ook voor eventuele schade aan de ondergrond, als gevolg van verankeren.
FEZ Verhuur is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en/of persoonlijke ongevallen.
2. Je bent als huurder verplicht om alle verstrekte schriftelijke en mondelinge instructies m.b.t. gebruik, installatie en veiligheid door te nemen en te handhaven.

Algemene voorwaarden – artikel 14. Schade

Beschadigde of vermiste goederen brengen wij in rekening tegen de vervangingswaarde. 
Dit geldt voor alle huurgoederen. Te denken valt aan: springkussens, blowers, kabelhaspels, grondzeilen, afdekzeilen, valmatten, transportzakken, transportkarren, statafels en tafellinnen.

Algemene voorwaarden – artikel 15. Cadeaubonnen

1. De cadeaubonnen die worden aangeboden door FEZ Verhuur, kunnen uitsluitend worden besteed aan de huur van één van de springkussens.
2. Niet geldig in combinatie met kortingen en acties. 
3. Maximaal één cadeaubon per reservering.
4. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
5. Op cadeaubonnen geven wij geen geld terug.
6. Cadeaubonnen zijn geldig voor de duur van één jaar, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

II. Aanvullende leveringsvoorwaarden 


Het zelf afhalen van goederen door huurder, op locatie van FEZ Verhuur, is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.

Leveringsvoorwaarden – Bezorging

1. De goederen worden door FEZ Verhuur bezorgd, op een afgesproken locatie, datum en tijdstip.
2. Na afloop worden de goederen op een afgesproken tijdstip weer opgehaald door FEZ Verhuur.
3. De huurder draagt hierbij zorg voor voldoende vrije plaats en een toegankelijke locatie om te lossen.
4. Er dient eveneens voldoende ruimte en doorgang te zijn om goederen te transporteren naar het installatiepunt. Per springkussen (zie productomschrijvingen) staat aangegeven hoeveel ruimte wij nodig hebben om het op het installatiepunt te krijgen.
5. FEZ Verhuur is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel ontstane schade, als gevolg van transport door  (tuin)poorten, garages, deurposten en langs muren, hekwerk en andere omheiningen. Dit geldt ook voor transport door woningen. Huurder verklaart dan ook het risico van eventuele schade aan interieur en exterieur te aanvaarden, ondanks voorzichtigheid van FEZ Verhuur.

Leveringsvoorwaarden – Opbouwen c.q. installatie en afbreken 

1. Eventueel benodigde vergunningen voor plaatsen van springkussens op gemeentelijke grond, worden te allen tijde door huurder zelf verzorgd. FEZ Verhuur is in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor toestemmingen, vergunningen etc. Boetes als gevolg van verzuimde aanvragen c.q. vergunningen kunnen dan ook in geen enkel geval verhaald worden op FEZ Verhuur.

2. FEZ Verhuur is in gene enkel geval verantwoordelijk voor stroomvoorziening op locatie. Hiervoor dient huurder zelf zorg te dragen. In het geval gebruik wordt gemaakt van een aggregaat ligt de verantwoordelijkheid eveneens bij huurder zelf. In geval van schade aan blower en/of kabelhaspel, als gevolg van een (slecht werkende) aggregaat, wordt een vergoeding in rekening gebracht aan huurder, tegen vervagingswaarde.

3. In uitzonderlijke gevallen installeert c.q. bouwt huurder de goederen zelf op. De huurder verplicht zich in dit geval – als gevolg van de vernieuwde WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen – 2022) – een foto/video te versturen aan FEZ Verhuur van het resultaat. Dit met het oog op een veilig gebruik. FEZ Verhuur kan hierbij zo nodig aansturen en adviseren, alvorens het springkussen in gebruik wordt genomen. Communicatie met beeldmateriaal gebeurt in dit geval via WhatsApp, op het mobiele nummer van FEZ Verhuur.
4. In geval van levering door FEZ Verhuur worden de springkussens kosteloos opgebouwd en geïnstalleerd. Huurder hoeft hiervoor niet te helpen.
Wel dient FEZ Verhuur op de hoogte te worden gebracht van de precieze opzetlocatie en het te gebruiken stroompunt.
Na het opbouwen en installeren is het niet toegestaan om het springkussen te verplaatsen.

Leveringsvoorwaarden – Gebruik van springkussens

1. Huurder houdt zich te allen tijde aan de bijgeleverde instructies en veiligheidsregels, zoals meegeleverd met het springkussen.
2. Bij gebruik is er continu een aangewezen volwassen toezichthouder (als zodanig herkenbaar) aanwezig. Deze toezichthouder is verantwoordelijk voor een veilig gebruik van het springkussen en is bekend met de door FEZ Verhuur meegeleverde regels en instructies. De leeftijd van de kinderen, alsook het aantal kinderen per keer wordt hierbij goed in de gaten gehouden.
3. Springkussens worden te allen tijde en ongeacht de weersomstandigheden verankerd. Ook dienen de meegeleverde valmatten altijd worden gebruikt.
4. In geval van harde wind/storm is het verboden het springkussen te betreden.
5. Het is verboden het springkussen met schoenen te betreden.
6. Het is verboden het springkussen met etenswaren te betreden.
7. Bij het opzetten van het springkussen worden (scherpe) omgevingsfactoren vermeden.
8. Gebruik van de springkussens en andere attracties is geheel voor eigen risico van de huurder. 
9. Oprollen en opvouwen van het springkussen gebeurt wanneer deze geheel is leeggelopen, schoon en droog is.
10. Gebruik van confetti, waterballonnen, inkt, verf, lijm etc. is ten strengste verboden op de springkussens.
11. In geval van regen wordt het springkussen NIET leeg gelaten. Dit ter voorkoming dat het regenwater naar de binnenste gedeeltes loopt, wat schade tot gevolg kan hebben. 
Uitzondering: wanneer het hard waait/stormt wordt het springkussen leeg gelaten en dubbel gevouwen, waarbij de blower op een beschutte plek wordt gezet. Bij opklaring wordt verzocht het springkussen weer aan te zetten om schade te voorkomen.
12. Het gebruik van robotgrasmaaiers is, tijdens gehele huurperiode, ten strengste verboden. Schade als gevolg van robotmaaiers wordt te allen tijde verhaald op de huurder.

Ten slotte: zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Neem gerust contact met ons op!

Klik hier om terug te keren naar de Homepage.

error: Content is protected

Korting

huur met extra veel voordeel

MEERDAGENTARIEF
Meer (achtereenvolgende) dagen huren? Bijvoorbeeld een heel weekend? Dat doe je bij FEZ Verhuur wel héél voordelig: de 2e dag 50% en de 3e dag GRATIS!*

2E SPRINGKUSSEN 50%
Twee (of meer) springkussens huren? Ontvang 30% korting op het 2e springkussen! **

* Met een max. van 1 volle week, prijzen op aanvraag
** Vraag naar de voorwaarden

vakantie sluiting

gesloten van 20 juli t/m 3 augustus

Er kunnen van 20 juli t/m 3 augustus geen reserveringen plaatsvinden. Houd er ook rekening mee dat wij in deze periode telefonisch niet bereikbaar zijn en dat aanvragen, mailtjes en appjes pas na onze vakantie worden beantwoord. 
Vanaf zondag 4 augustus zijn wij weer bereikbaar.